چشم انداز :
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان غربی، با تکیه بر پیشینه پرافتخار و اصول معنوی خود، در زمره سه مجموعه برتر و تاثیر گذار کشور در زمینه آموزش، تحقیق و انتشارات مدیریت و حوزه های مرتبط به یکی از سه سازمان برتر و پیشرو در میان سازمان های غیردولتی تبدیل شده است.
اهداف :
کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روش های مدیریت
افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرحها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله های مدیریت
ارتقاء سطح دانش مدیریت، اقتصاد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه های مرتبط با آن
ماموریت :
کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان ها